باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

‫ستایش

ستایش

‫..

‫جهان آفرینا ، ستایش تو راست 

‫به نظم جهانی ، نیایش تو راست 

‫به پندار و گفتار و کردار نیک 

‫به مردم هماره سفارش تو راست

 .. 

‫سوز‫

15.07.2008, 17.06.2008 

نویسنده : س. و. ز : ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

‫پیگیری

پیگیری

‫−

ترا ، گر همت ِ پیکار باشد   

‫هماهنگ ِ نبرد ، ‫ابزار باشد

به پیش و پشت و در ، طلایه یه جنگ

‫ز پیش ، طرح  آماده و در کار ، باشد

‫−

‫نشاید تنبلی در پیش داری

‫گمان داری بری از پیش ، کاری

‫به فکر و کوشش و با پشتی یه کار

‫بکام خود رسی ، در ماه و سالی

‫−

‫ترا اندیشه یه یک کار باشد

‫که با اندک زحمتی ، پر بار باشد

‫نگه کن سیب و بر شاخ و شکوفه

‫درنگ و زحمت و ، تا بار باشد

‫−

‫بسالی ساقه ، ریشه ، برگ در کار

‫که خور و بار ِش‫ و هم ، باغبان یار

‫بشاخ و ریشه اش ، تیمار دارد

‫که گیرد هر درخت ، محصول پر بار

‫−

---خور = خورشید 

‫سوز

03.07.2008 

نویسنده : س. و. ز : ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

عشق

عشق 

‫شعر شاعر اول : 

‫ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیا موز 

‫کا ن سوخته را جا ن شد و آواز نیامد 

‫دیدگا ه دیگر :

‫جا ن داده یه عشق را ، بر آ واز زمان نیست

‫کا ن مرغ بر این ما تم و ، پروانه ، فغا ن است

‫گر سوز دل عشق ، تو چون شمع ، شنیدی

جاری شدن اشک ، ز سوز دل پروانه بدیدی

..‫

‫سوز

 04:47 , 05.06.2008 

نویسنده : س. و. ز : ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

‫آب حیا ت

 

 آب حیا ت

-

تیره یه شب به نور سحر آذین شد

منظر چشم صبا ، خوشک  پروین شد

وندر آن خرم هوا ، پرسم من از با د صبا

این چرا چونین شد ، وان دیگری هم چین شد

-

نسیم سحری حا ل بشارت میداد

کن نیا زی که ، او ، بازت میداد

که چه سان مست شد آن ، حافظ رند

حا لتی ش بود که ، حا لت میداد

-

ترسم از خواهش آن ، آب حیا ت

خانه یه دل ، جای نبودی هیهات

زنده گردی ، زمما ت رو به حیات

گر کنون وصل شوی ، بآ ب حیات

-

وهم آن وصل شدن ، وهمم بود

وندر آن وصل ، چگون با ید بود

ره رویی نا بلد اندر شب و دشت

مرشدی پیر ، رهنمون با ید بود

-

گر نمیری ، نشوی زنده در آن

مردنم راه نما ، زنده شدن را تو نشان

مردن نفس ، یکی مردنک تمثیلی ست

یا ورم شو ، ای ز ‌آن داده ، نشان

-

سوز 

05.06.2008  , 00:30 – 02:45

نویسنده : س. و. ز : ٢:٢٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

‫نیایش

نیایش بدرگاه خدای بزرگ:

 ..

‫خدای بزرگ ، به مردم کشور ما ایران توجه کن ،

‫نیروی خود را برای حفاظت ایران زمین کنونی ‫اعمال نما ،

مردم و سرزمین ما را از دشمنان ‫ایران و ایرانی نما

و ایران ستیز حفاظت نما ،

‫ایرانیان ایران دوست را بر کار ها مسلط گردان

‫و آنان را که خواست و هدفشان تلاش برای بهبودی

‫و رفاه و سربلندی مردم و سرزمین ایران است

‫توان ده و یاری نما تا کار ها را بدست بگیرند.

‫ایرانیان از هزاران سال پیش یکتا پرست بوده اند

‫و ترا ای خداوند همواره بیاد داشته و ستایش کرده اند

‫و شعار آنان:

نیکی در اندیشه و پندار ،

نیکی ‫در گفتار و بیان ،

نیکی در کردار و رفتار ،

بوده ‫و هست . این شعار و الگو کامل و ساده ترین روش

‫برای زندگی فردی و اجتماعی است که

‫منظور نظر تو ای خداوند میباشد.

پس ‫ای خداوند ما را یاری ده ‫

که به دلخواه و مطلوب تو زندگی کنیم .

..

سوز

  26.06.2008 

نویسنده : س. و. ز : ۱:٢٢ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٦ تیر ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

‫پنجره

پنجره

.. 

‫تمرین اشعار نو : 

‫احساس در بی احساسی ، مفهوم در گنگی ، 

آسمان ر یسمان ، مفهوم یابی در کلمات و جملات نامفهوم ، 

اشعاری که بدون قافیه ، بدون وزن و بدون ارتباط ، دو جمله 

پشت سرهم نوشته شده اند و باید از خودت احساسی 

‫برای آن پیدا کنی یا ابداع کنی ، و فکر کنی که چیزی باید 

‫ازین نوشته ها فهمید. 

‫یا باید از ‫درون جملات و یا کلماتی که از اول ، وسط و آخر 

‫یک صفحه ای ، در یک سطر و کنار هم ‫گذاشته شده اند ، 

احساسی بهت دست بدهد و تصوری برایت پیدا شود 

که احساس لطیف و شاعرانه داشته باشی.

- - - - - - 
‫پنجره خاموش 

‫هوا دلگیر 

چراغ در سکوت 

‫− 

پنجره باز 

‫نسیم جنگل 

صدای شغال 

‫− 

کبریت مرطوب 

‫شمع نخ کوتاه 

‫کوشش بی فرجام 

‫− 

دختر همسایه 

کاسه یه آش در سینی 

‫نذری یه مادر 

‫− 

‫بوی سیر داغ پیاز داغ 

‫فانوس در دست 

‫چار چوب در ِ اتاق 

‫− 

حرمت مسافر مهمان 

‫چشمها پرسان 

‫سؤال و صدا لرزان 

‫− 

‫سینی یه آش روی زمین 

بخار و بوی آش رو به هوا 

‫دخترک توی حیاط سوی مادر 

‫− 

‫فانوس در کف اتاق 

‫آش در کام 

‫پنجره روشن 

..

مثل اینکه زیاد هم بی مفهوم نشد ؟ هان ؟

.. 

سوز 

25.06.2008

نویسنده : س. و. ز : ٦:۳٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٥ تیر ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم