باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

عیسی مسیح‌، مظلوم واقع شد

عیسی مسیح‌، مظلوم واقع شد
..
عیسی مسیح مظلوم بود چون از طرف ِ دروغ گویان قوم خودش که او‌، آن ها را به درستی دعوت
می کرد‌، به عنوان دروغ گو به صلیب کشیده شد.
مظلوم واقع شد چون گفته هایش کتابی شد که به نام  ِ چهار نفر دیگر است.
چهار انجیل به نام ِ چهار نفر ِ دیگر غیر از خودش.
مظلوم واقع شد، چون آن چه او می گفت‌، حقیقت بود و رعایت ِ حال مردم بود. ولی آخوند های
یهودی او را به پادشاهی یهود متهم کردند. پادشاه یا والی آن منطقه وقتی او را بنا به گفته های
ملا های یهودی‌، پادشاه ِ یهود نامید‌، عیسی مسیح گفت: تو گفتی که پادشاه یهود هستم.
یعنی که من نگفتم.
ملا های یهودی او را به نام پادشاه یهود و مسیح نجات دهنده معرفی کردند، تا بتوانند او را
به عنوان پادشاه ِ یهود‌، انکار کنند و به تنگنا بکشانند.
ملایان یهودی اعدام عیسی را با باراباس عوض کردند تا از گسترش ِ عقیده های مسیح در
امان باشند. زیرا باراباس چیزی علیه آن ها نمی گفت. اقدام باراباس، علیه  ِ پادشاه روم و
تسلط او بر میهنش بود.
این کار تعویض باراباس با عیسی مسیح‌‌، از میهن پرستی و وطن دوستی یه آخوند ها و
ملا های یهودی نبود که آزادی باراباس را با به صلیب کشیده شدن ِ عیسی عوض کردند.
عیسی مسیح‌، خطری برای ِ‌ آخوند های یهودی بود ولی باراباس بر ضد ِ حاکم بود و نه
بر علیه آخوند های یهودی.
عیسی مسیح یهودی بود و برای اجرای صحیح مذهب قوم یهود تلاش می کرد و گفت که:
گمان مبرید که آمده ام تورات یا صُحف انبیاء را باطل سازم.
نیامده ام تا باطل کنم‌، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما می گویم تا آسمان و زمین
زایل نشود‌، همزه یا نقطه ای از تورات زایل نخواهد شد.
..
سوز
21 آبان 1391 – 11.11.2012
 
نویسنده : س. و. ز : ٩:۳٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

مسیح و درستکاری بر صلیب

مسیح و درستکاری بر صلیب
..
راستی و درستی به صلیب کشیده شد، بنام مسیح
.
مسیح به عنوان شخص، به صلیب کشیده نشد بلکه نشان و نماینده و نماد ِ راستی و درستی بود
که به صلیب کشیده شد.
عیسی مسیح، یک مذهبی و یک یهودی بود که به صداقت و رفتار ِ درست ِ مردمان توصیه می کرد.
او بساط ِ دست فروشان را که حیاط ِ معبد و پرستشگاه را به بازار تبدیل کرده بودند، بهم ریخت.
او گفت ای نادانان این جا محل ِ پرستش خداوند است نه محل خرید و فروش و کسب و کار.
کاری که بزرگان و خاخام ها یعنی ملا های یهودی و رؤسای مذهبی شان توجه نداشتند.
ریش سفیدان و معتمدان ِ یهودی که اعتباری بین مردم داشتند، اندیشه ها و مقام مسیح را
بالاتر و برتر از خود می دیدند. ملا های یهودی که از دسترنج ِ مردم ِ ساده روزگار را به خوشی و
رفاه می گذراندند، وجود مسیح را برای موقعیت خودشان خطرناک دیدند و با هم مشورت کردند
و باعث شدند مسیح به صلیب کشیده شود تا آنها از این خطر رهائی یابند.
عیسی مسیح بدان جهت کشته شد که منافع و در آمد ملایان یهودی را به خطر انداخته بود.
ملایان یهودی که بنام خدا و بنام  ِ رابط خدا، در گوشه ای راحت نشسته بودند و مردم ِ زحمت
کش کار می کردند و از در آمد ِ خود به این ملایان پول و هدیه می دادند، وجود عیسی مسیح
و گفتار های عیسی مسیح را، با مفت خوری خود و سواری بر دوش ِ مردمی ساده دل را برای
خود مشکل می دیدند.
ملایان یهودی نه برای خدا، بلکه برای خودشان، ولی بنام خدا، مردم را تحریک کردند و بر علیه
عیسی مسیح شوراندند تا عیسی را بر صلیب کشیدند و خود باز هم در عبادتگاه ها و در اصل
در آسایشگاه ها نشستند و برای همدیگر قصه تعریف کردند و برای مردم از خدا صحبت کردند.
و آنطور که می گویند، در روز جمعه ای او به صلیب کشیده شد و روحش دوشنبه مراجعت کرد.
..
سوز
21 آبان 1391 – 11.11.2012

نویسنده : س. و. ز : ٩:٠٧ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم