باز‌بین

پرده ای دیگر از ، ‫نگرشی به گوشه های دیگر

کتک

‫‫کتک 

‫ ..

‫امروز صبح صحنه ای از برخورد ماموران انتظامی

 

با ‫یک جوان را در ایران می دیدم .

‫لقمه ای که توی دستم بود نیمه راه در هوا ما ند ، نمیتوانستم

‫از تأ ثر ، بخوردن ادامه بدهم ، احساس گناه میکردم که من

‫اینجا نشسته ام قهوه ام آماده روی میز و در آنجا ، اون جوان

‫دارد با دست بسته از سه نفر که با چوب یا با توم مجهز بودند

‫کتک می خورد .  آن جوان روی زمین دراز کش از درد بخود

 

می پیچید و ماموران بین فاصله کتک زدن ها شلوار جوان راهم

 

از پایش در آوردند ، پیراهنش هم که تکه پاره شده بود . بدن

 

لخت هم ، بسبب روی زمین کشیده شدن زخمی و خون آلود .

 

آیا چرا باید یکنفر آنچنان کتک بخورد ؟

و از درد کتک ، از ته دل ، ناله و فریاد کند ؟

‫هیچ جرمی نیست که مجازات آن اینگونه کتک خوردن باشد .

‫مخالفت با دین و مذهب ، مخالفت با رؤ سای کشور و یا مخالفت با

‫هر چیز دیگری ، سزاوار کتک خوردن نیست ، حتی مثلا خوردن شراب .

‫در خیلی از نقاط دنیا ، برای انتقاد از رؤ سای کشور فیلم کمدی میسازند 

 

‫و نظر مخالف خودرا علنی اعلام میکنند ، شنوندگان وخوانندگان

 

‫خودشان می فهمند که ، تا چه حد حرف گوینده درست است .‫

‫بقول منا دیان دین و راهنما یان بهشت ، هر کسی را بخاطر اعمال

‫خودش مجازات خواهند کرد .

 

برادری را بجرم برادر دیگرش مجازات ‫نخواهند کرد.

 

پس دیگر چه اصراری هست که عده راه بیافتند و

 

‫برای بردن مردم به بهشت ،

 

توی سر آنمردم بزنند و به آنها برای اعما لشان ‫ایراد بگیرند

 

و آنها را کتک بزنند به این عنوان که این عمل شما مخالف

‫رفتن به بهشت هست .

‫ ..

‫سوز

‫11.11.2008

نویسنده : س. و. ز : ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم