‫ایده هایه کومونیستی

 

  ‫ایده هایه کومونیستی

    ..

با درود به گروه ....

‫در ابتدا با دیدن صفحه ی شما تصور کردم یک سایت فرهنگی پید ا کرده ام که از

اینترنت میتوانم کتابهای مختلف را بخوانم ‫و خوشحال بودم ، ولی دیدم اکثر کتابها

در سایت شما در مایه ی کمونیستی است.

سیستم کمونیستی حدود هفتاد سال در شوروی ‫و چین تجربه شد و نتیجه اش

عقب ماندگی از پیشرفت همزمان جهانی بود. شوروی با آن عظمت و زمین های

حاصلخیز ، ‫میتوانست به دنیا گندم صادر کند ، ولی خودش وارد کننده ی گندم

از امریکا بود. صنعت ااتومبیل سازی اش را هم در ایران ‫دیدیم ،،،،،. و حالا که دیگر

اصلا کشوری بصورت کمونیستی اداره نمیشود .

کوبای عقب نگهداشته شده هم زور میزند که ‫سیستم را حفظ کند ، که یعنی

مثلا ،  ما اینهمه سال اشتباه نکرده ایم و همچنان فقر و نداری را بر مردم کوبا

مسلط نگهداشته اند.

‫حالا کسانی که دنبال ایده های کمونیستی میروند ، بدنبال تابوتی روان شده اند

که مرده ای تویش نیست ، ‫بهتر است وقت‫ و انرژی و پول خود را صرف چیزی دیگر

کنند که امید به فایده ای یا ثمری از آن باشد.

‫بقول آقای خمینی ، کشور های معروف به جهان سوم

 ،، کشور های عقب نگهداشته شده ،، هستند نه کشور های عقب مانده.

و بقول یکی از بزرگان ،، به بین چی میگه نه بین کی میگه ،، حرف منطقی و

درست را که با واقعییت مطابق است ، ‫حتی از بچه هم باید قبول کرد ، و به خاطر

اینکه به علم و آگاهی یه گوینده ، اطلاع درستی نداریم ، نباید گفته اش را رد کرد.

          ‫من خود را در این دنیای یه تئو ری ها و سیاست ، کار آموزی بیش نمیدانم،

ولی آنچه از جوانی مورد سئوال برایم بوده ، ‫اداره یه یک کشور با سیستم

کمونیستی بود ، و از پدرم میپرسیدم ، این سیستم اگر درست است ، چرا پس

عقب مانده است؟

‫چنین بنظر میرسد که ، برای در دست نگاه داشتن بازار کار و تولید ، و در مقابله با

رقبای کاری و با استعداد ، ‫کشور هائی که با هوش بودند ، با کمک های نهان

و آشکار خود ، به پا یگیری و تبدیل کشور های رقیب ، به سیستم ‫سوسیالیستی ،

کمونیستی کمک کردند و آنها را برای استقرار قدرت ، بنام ،، حکومت مردم ،،

و ،، حکومت توده ها ،، یاری دادند.

‫کشور های کمونیستی هم با نام های دهان پر کن و ایده ئو لو ژیکانه ، سال های

سال مردم را مشغول تبلیغات توخالی و خوش نما کردند و جامعه را عقب نگاهداشتند.

‫مخالفان حکومت را پنهان و آشکار به نام های مخالفان ،، انقلاب ،، یا ،

سد راه پیشرفت ،، مردم ،، ‫نابود کردند و ‫ از میان برداشتند و با دیکتا توری ترس

و وحشت ، ابراز وجود را خطرناک نشان داده و بیان عقیده را خفه کردند.

‫در حالیکه خود همین گردانندگان حکومتی ، سد راه پیشرفت ،، مردم ،، بودند.

با نگاهی به تاریخ دیده میشود ، مردم با استعداد شوروی و مردم زحمت کش چین

سالهای سال زیر خفقان دولتی ، ‫تحت فشار و زیر خط زندگی معمولی روزگار را

گذراندند و جرأت دم برآوردن نداشتند ، زیرا با اتهام بخطر ‫افتادن ،، انقلاب ،، از

همان حد اقل معیشت هم محروم میشدند و معلوم نبود چه بر سرشان میا مد.

‫مردم اروپای ‫شرقی زیر فشار و نفوذ حکومت های انقلابی یا تحمیلی یه کمونیستی ،

سالهای دراز در محرومیت ‫و نداری و فقر مادی و فرهنگی دست و پا میزدند و اگر

اعتراضی میکردند مثل مردم چکسلواکی ، بصورت ‫میلیونی قتل عا م میشدند

و فریادشان بجائی نمی رسید ، زیرا با بر چسب انقلابی یه ،، حکومت مردمی ،،

موافق نبود.

حالا طرفداران کمونیزم و حکومت ‫کمونیستی یا پرولتاریا ، دنبال چه چیزی هستند

و چه رویائی در سر دارند، ‫با چه سابقه ای از این نوع حکومت ، میخواهند مردم را

طرفدار این سیستم  ،، ورشکسته ،، نمایند و چه چیزی را ‫میخواهند بشارت

دهند ، تا خود را نماینده و راهنمای یه نجات مردم  و انمود کنند. ‫  

 

‫ بامید روزگار بهتر

..

 سوز

شنبه  01.03.2008   -- 16:00

‫ایده هایه کومونیستی

/ 0 نظر / 4 بازدید