‫لب

 

‫لب

‫..

‫لب ِ لعل‌ ِ جام ِ می، بر لب ِ ماست

‫ز‌ ین وصال شور ِ دگر، حال دگر در دل ماست

‫لب‌ ِ لعل ِ یار ِ سیمین بدنی در بَر ِ ماست

‫وه چه شوری، کز ین همرهی ِ هر دو لبان بر می خاست

‫.

‫پیش رفت ِ زمان هم به چنین حال می خواست

‫لب ِ لعلش به چشان حال چه دانی فرداست

‫لب گرفت آرشه، لب سیم ِ و‌ یالون، در راست

‫بوسه یه آرشه را، وه، دل‌انگیز صدائی برخاست

‫.

‫گوش، تکرار ز چنان بوس و کناری می خواست

‫در دلم، زین سه، یکی بیش گُز یدن، غوغاست

‫بوسه بر جام ِ می و، بر لب ِ یارم برجاست  

بوسه یه آرشه را، ‫‫نغمه بر این ها همراست

‫..

‫سوز

‫۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ − 08.05.2009 

/ 0 نظر / 2 بازدید