زیبا

زیبا

..

پرسیده بود آیا شما هم عاشقید ؟   

بقول شاعر :

عاشق عشقم و از هردو جهان آزادم.  

بلی ، عاشق خوبی ها ، عاشق زیبائی ها ،  

زیبائی بعنوان زیبائی ،  

زیبا بودن ِ عمل نیکو، رفتار زیبا ، کلام زیبا،  

گل خوشرنگ ، خوش فورم ، خوش بو،  

هر چیز موزون وهماهنگ زیباست ،  

از زشتی ها دلگیر میشوم ، ولی بنظر می آید  

آنها هم باید جائی خود را نشان بدهند ،

چون آنها ، زیبائی ها را بیشتر نمایان میکنند.

وقتی در جائی زلزله و یا سیل می آید و  

عده ای را محتاج کمک می کند ،  

اینها زشت است .  

و کمک های مردم تمام جهان بآنها زیباست .

افراد مختلف با کار آئی های مختلف در محل

حاضر میشوند و همه جور کمکی ارائه میشود

این زیباست . 

رفتار مهربانانه یه کمک کنندگان ،

پذیرش متشکرانه یه  کمک شوندگان ،

بدون اینکه سخن همدیگر را بفهمند ، 

با زبان اشار ه و سر ودست .

و نگاه محبت جوی ِ کمک شونده

که برق تشکر از آن جاری است . 

این روابط زیباست . 

باید زیبائی ها را پاس داشت و

برای نشر و گسترش زیبایی ها کوشید . 

..

سوز 

23:30 05.09.2008 

/ 6 نظر / 2 بازدید