عیسی مسیح‌، مظلوم واقع شد

عیسی مسیح‌، مظلوم واقع شد
..
عیسی مسیح مظلوم بود چون از طرف ِ دروغ گویان قوم خودش که او‌، آن ها را به درستی دعوت
می کرد‌، به عنوان دروغ گو به صلیب کشیده شد.
مظلوم واقع شد چون گفته هایش کتابی شد که به نام  ِ چهار نفر دیگر است.
چهار انجیل به نام ِ چهار نفر ِ دیگر غیر از خودش.
مظلوم واقع شد، چون آن چه او می گفت‌، حقیقت بود و رعایت ِ حال مردم بود. ولی آخوند های
یهودی او را به پادشاهی یهود متهم کردند. پادشاه یا والی آن منطقه وقتی او را بنا به گفته های
ملا های یهودی‌، پادشاه ِ یهود نامید‌، عیسی مسیح گفت: تو گفتی که پادشاه یهود هستم.
یعنی که من نگفتم.
ملا های یهودی او را به نام پادشاه یهود و مسیح نجات دهنده معرفی کردند، تا بتوانند او را
به عنوان پادشاه ِ یهود‌، انکار کنند و به تنگنا بکشانند.
ملایان یهودی اعدام عیسی را با باراباس عوض کردند تا از گسترش ِ عقیده های مسیح در
امان باشند. زیرا باراباس چیزی علیه آن ها نمی گفت. اقدام باراباس، علیه  ِ پادشاه روم و
تسلط او بر میهنش بود.
این کار تعویض باراباس با عیسی مسیح‌‌، از میهن پرستی و وطن دوستی یه آخوند ها و
ملا های یهودی نبود که آزادی باراباس را با به صلیب کشیده شدن ِ عیسی عوض کردند.
عیسی مسیح‌، خطری برای ِ‌ آخوند های یهودی بود ولی باراباس بر ضد ِ حاکم بود و نه
بر علیه آخوند های یهودی.
عیسی مسیح یهودی بود و برای اجرای صحیح مذهب قوم یهود تلاش می کرد و گفت که:
گمان مبرید که آمده ام تورات یا صُحف انبیاء را باطل سازم.
نیامده ام تا باطل کنم‌، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما می گویم تا آسمان و زمین
زایل نشود‌، همزه یا نقطه ای از تورات زایل نخواهد شد.
..
سوز
21 آبان 1391 – 11.11.2012
 
/ 0 نظر / 31 بازدید