‫آریا

  

‫آریا

‫..

‫پور خاک پاک ایران سر ، منم ، آزاده ام

ا‫ز تبار جم ، فر یدون‌‌ ، آر یایی زاده ام

‫بهی آیین ، ره زرتشت ،  پی رو بوده ام

پاسدار ِ نیک گفت و کرد و پندار بوده ام

‫..

‫سوز

 ‫۱۰، بهمن ۱۳۸۷ - ‫29.01.2009 01:09

/ 0 نظر / 55 بازدید