امروز هم روز خوبى ست

امروز هم روز خوبى ست

..

روز خوبى ست، چون روز را مى بینیم، و در آن نفس مى کشیم.

امروز مال ما هست، روزى که در آن نفس نکشیم، دیگر، آن روز مال ما نیست.

امروز فرصت داریم با لبخند و مهربانى با دیگران صحبت کنیم.

امروز هم مى توانیم از خوردن قهوه اى خوش بو، و خوش نما، لذت ببریم.

بوى نان تازه را حس کنیم و به دیگران هم از آن نان بدهیم.

به دیگرى کمک کنیم و با این کمک، وجود خود را مفید سازیم.

به روزمان، با مفید بودن… ارزش ِ بیشترى بدهیم.

..

سوز

١٠- اردیبهشت ١٣٩۴ – 30.04.2015 

/ 0 نظر / 44 بازدید