نظر گاه وب

 نظر گاه وب

..

صفحه ات خوب نماید و همی روح انگیز ،،،

                                 رنگ آن شاد ، آراسته عکس های تمیز

 بهر تقدیم نظر ، جای بجایش گشتم ،،،

                                 نشدم واضح و روشن ، طرحی در ریز

 ..

 سوز

05.04.2008      20:54 

/ 0 نظر / 2 بازدید