در جائی که باید ، بود

در جائی که باید ، بود

..

در یک جائی باید خودت باشی .

در یک جائی باید آنچه که حس می کنی نشان دهی .

ملاحظه کردن ، ترسیدن ، خجالت کشیدن ، هیچ‌کدام  بعد از گذشت ِ آن لحظه ، که

باید خودت را نشان می دادی ، برای تو بهانه ای را پوشش نمی دهند .

پس از گذشتن ِ آن لحظه ای که باید پایداری می کردی ، خودت هم ، خودت را

نمی توانی قانع کنی ، زیرا خجالت کشیدم ، چون زمان مناسب نبود ، شاید

کتک می خوردم  ،شاید مسخره ام می کردند ، یا شاید های دیگر ...

آنچه می شد مهم نبود ، مهم این بود که بخودت اهمیت می دادی ، به آنچه

که درست می دانستی عمل می کردی ، اگرچه با اعتراض ، با ناراحتی مواجه

می شدی . ولی دیگر از خودت خجالت نمی کشیدی ، غرورت را کوچک نمی کردی

به شخصیت خودت بی احترامی نمی کردی ، شخصیت خودت را کوچک نمی کردی

چون به خاطر چیز ِ دیگری یا شرایط ِ موجود به عقیده و نظر ِ خودت کمتر بها دادی.

.

آنچه می دانی درست است ، انجام بده اگر چه مخالفت های بسیاری با آن بشود .

مخالفت ها با نظر تو ، حتمن مخالفت های صحیح نیستند .

مخالفت ها از روی عادت ها و افکار مخالفان شکل گرفته است .

تو ، که به نتیجه ای رسیده ای که فکر می کنی کارَت یا حرفت درست است ، آن را

انجام بده ، حرفت را بگو ، مخالفان ، مخالفان ِ عادتی هستند ، چون فکر نکرده

مخالف هستند ، عادت کرده اند که جور دیگری فکر کنند یا جور دیگری عمل کنند .

ترس از این که نوع ِ رفتار ِجدید چه خواهد بود یا چه نتیجه ای خواهد داشت ، اول

مخالفتشان را بر می انگیزد .

پایداری یه تو در کار و یا سخن ، مخالفان را اندکی به (تأمل) خودداری و پس کشیدن

وامیدارد . اگرچه نه در ظاهر ، ولی آنها بدون اینکه خودشان هم بخواهند ، ناخود آگاه

به عمل ِ تو  ، به سخن ِ تو ، فکر خواهند کرد و چه بسا که پیش خودشان ، کمی بعد

یا کمی دورتر ، نظر و کار ِ تو را درست بدانند.

بعضی ها شجاعت دارند و پیش تو خوهند آمد ، یا در جائی خواهند گفت که

حق با تو بوده است و بجایش آنها که مخالف ِ تو هستند اشتباه می کنند .

و بعضی از اینکه به اشتباه اقرار کنند ، احساس ِ کوچکی می کنند و مخالف بودن ِ

خود را حفظ می کنند .

باشد ، بگذار مخالف بگویند ، بگذار مخالفت کنند .

مهم این است که تو میدانی که درست می گوئی و یا کاری درست ، انجام می دهی .

..

سوز

5 اردیبهشت 1391 – 24.04.2012 

/ 0 نظر / 30 بازدید