‫ستایش

ستایش

‫..

‫جهان آفر ینا ، ستایش تراست 

‫به نظم جهانی ، نیایش تراست 

‫به پندار و گفتار و کردار نیک 

‫به مردم هماره سفارش تراست

 .. 

‫سوز‫

15.07.2008, 17.06.2008

 

/ 0 نظر / 2 بازدید