سر گشته

 

    سر گشته

میخواستم زندگی کنم ، راهم را بستند

ستایش کردم ، گفتند تملق است

عاشق شدم ، گفتند درو غ است

گریستم ، گفتند بهانه است

خندیدم ، گفتند دیوانه است

گفتم دوست دارم ، گفتند تظاهر است

دنیا را نگه دارید ، میخواهم پیاده شوم

 

سروده : منصور   ،  ۰۴-۰۴-۲۰۰۸ 

/ 0 نظر / 2 بازدید