یا علی بگید بچه بسازید

یا علی بگید بچه بسازید

..

ملا، توی ِ ، تل ویزون به ما گفت

باید که شوید، به هم دوتا، جفت

یا علی بگید، بچه بسازید

یا زهرا شود، در آن زمان گفت

.

پس نیت ِ خود بر آن بدارید

پنج تا، پائین تر، بچه نیارید

در نیت ِ هشت، امام رضا هست

هشت بچه برای، امام بیارید

.

چون دوازده است، امام شیعه

باز بچه بیار، نکن تقیه

سرباز ِ امام زمان درست کن

با صغرا نشد، کمک حلیمه

.

معصوم به شمار، بُوَد چهار ده

از تو حرکت، کمک ز ِ اَللَه

پس ولی ِ امر، ز ِ تو رضا شد

چون بچه رسید، به بیشتر از دَه

..

سوز

17 تیر 1393 – 08.07.2014

............

you tube

از همین امشب به نیت چهارده معصوم بروید در بستر و ۱۴ بچه بسازید

http://youtu.be/Bb1CtDx4TVc

http://youtu.be/1NDV1dld19Y

 

/ 1 نظر / 56 بازدید
h

بزن زنگ رو.... [چشمک][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]