گذران زندگى

گذران زندگى

..

از چه کسى باید گله کرد، شکایت را به که باید برد؟

مگس ها یا پشه هائى که با کمى گرم شدن هوا، پیدایشان مى شوند و هنوز

دو روزى زندگى نکرده، یکى در تور عنکبوت خوراک مى شود و چندتاى دیگر

روى هوا خوراک پرندگان مى شوند.

پشه هایى که براى آب خوردن بر روى رودخانه پرواز مى کنند، و با پرش ماهى ها

به بیرون از آب، حتا قبل از اینکه آب بخورند، تشنه لب، خوراک ماهى ها مى شوند،

یا پشه هایی که در یک سایه اى، با هم پرواز مى کنند، روى هوا، خوراک چلچله ها

یا گنجشک ها مى شوند.

آیا باید مگس ها و پشه ها، از آفریدگار، از آفریننده خودشان شکایت کنند،

که چرا آن ها را، وجود آنها را، وسیله اى براى خوراک دیگر حیوانات قرار داده است؟

چرا باید مگس ها دردى را تحمل کنند که در منقار پرنده اى جویده مى شوند؟

یا در میان تور هاى تارعنکبوتى که مگس ها و پشه هارا، براى خودش ذخیره مى کند،

اسیرى و خفه شدن را، احساس و لمس کنند؟

مگس از راه دور، بوى خوراکى ها و شیرینى ها را دریافت مى کند و براى رسیدن

به آنها، که گاهى از نظر ما بد بو و بد نما هستند، راه بسیار زیادى را پرواز مى کند،

با صد بار کیش شدن و به دور رانده شدن، توسط انسان و یا با دُم اسب و دُم گاو، باز

براى بهره بردن از خوردنى ها، صد باره، بسوى آنها میرود، و با وجود احساس خطر

باز هم تلاش مى کند.

ماهى ها خوراک پرندگان، یا ماهى هاى بزرگ تر و یا انسان مى شوند.

پرندگان، خوراک پرنده هاى بزرگتر و یا انسان مى شوند.

پرندگان، میوه ها و گندم و کرم هاى خاکى را مى خورند، چیز هائى که از خاک،

مواد آن درست شده، و تشکیل شده است.

گاو و گوسفند و بز ها، علف مى خورند که از خاک و آب درست مى شوند و ما،

گوشت گاو و گوسفند و بز را مى خوریم و چه لذتى از بوى کباب آن ها مى بریم.

سیب زمینى، خیار، گوجه فرنگى، سبزیجات و میوه ها… همه از خاک آمده اند.

انسان ها و حیوان ها، پرندگان، چرندگان و خزنده گان، همه از آنچه که از خاک

درست شده است مى خورند و رشد مى کنند و بزرگ مى شوند.

هر موجودى در حال خوردن موجود دیگرى ست.

شیر و پلنگ و گرگ و شغال، خوراکشان، گور خر و آهو و گاو و خرگوش است.

موش ها، خوراک گربه و جغد و باز و شاهین.

قورباغه ها، حشرات و تخم ماهى ها را، کلاغ و باز و شاهین، قورباغه ها را.

ماهى ها و میگو ها، خوراک ماهى بزرگتر و انسان،

ماهى هاى بزرگتر خوراک نهنگ و انسان.

خلاصه بخور بخوره، چه این جورى، چه آن جورى.

هرکه قوى تر است، ضعیف تر را مى خورد.

در میان انسان ها، حق ضعیف تر یا مال ضعیف تر خورده می شود.

در حیوانات، خود ضعیف تر خورده می شود.

پایان این بخور بخورها، به کجا میرسد؟

همه دوباره به خاک بر مى گردند، از خاک بر آمده ایم و به خاک باز مى گردیم.

این کربن و کلسیم و آهن موجود، در سبزى ها و علف ها و میوه ها، از کدام انسان

و یا حیوان است، که به خاک تبدیل شده است؟

چندمین بار است که این مواد، بصورتى دیگر، گیاه، حیوان و یا انسان، ظاهر مى شوند؟

و بصورت علف یا سبزى یا میوه، وارد جسم حیوان یا انسان مى شوند.

سپس به خاک بر مى گردند و باز دوباره و صد باره…

جزوى از جسم انسان یا حیوان دیگرى مى شوند.

از خاک بر آمده ایم و به خاک باز مى گردیم.

این مواد در هر جسمى که بوده اند، صاحب آن جسم، داراى روح بوده است.

روح پشه و مگس که نباید جوابگو  باشند، روح انسان ها، که جسم را به

کار هاى خلاف وادار کرده اند، چه گونه جواب گو خواهند بود. آن کربن و کلسیم

که در جسم صد ها نفر بوده اند، براى کدام یک از جسم ها شهادت خواهند داد؟

..

سوز

١۵ اردیبهشت ١٣٩۴- 05.05.2015 

/ 0 نظر / 97 بازدید