‫آزادی از دید فلسفی و سیاسی

     

    آزادی از دید فلسفی و سیاسی

   ..

 

 آزادی : ‫‫امکان گرفتن تصمیم و انتخاب چیزی ، بدون فشار برای گزیدن آن

 

 از امکانات موجود ، ‫بعنوان آزادی تعریف شده است.

 

 ( اختیار فرد به استفاده ی بدون فشار یکی از امکانات ، از بین شرایط موجود

 

 و تصمیم به انتخاب آن )

 

 ‫آزادی به : ( آزادی مثبت ) استفاده از موقعیت ها و توسعه امکانات و توانائی ها .

 

 ‫آزادی از : ( آزادی منفی ) امکانی یا حالتی که کس دیگری آن حالت و موقعیت را

 

 مزاحم و مانع نباشد. ‫ ( آزادی از تحت فشار بودن ) .

 

 ‫آزادی عقیده : آزادی گفتار و سخن ، ابراز عقیده ، گسترش و توسعه ایده وعقیده ، در کلام ،

 

 نوشته ، ‫عکس و هم چنین استفاده از تمام امکانات موجود برای انتقال آن بدیگران.

 

 آ‫زادی فردی و انسانی : در سال ۱۷۸۹ در فرانسه ، توضیح حقوق انسانی و فردی

 

 بعنوان یکی از متون اصلی دموکراسی‫ و آزادی اعلام شد.

 

 کوروش بزرگ ، در بیش از ۲۵۷۰ سال پیش آزادی : مذهب ، کار ، زبان ، محل اقامت

 

 و محل پرستش را اعلام کرد ، بردگان را آزاد کرد و مقرر کرد :

 

 هیچکس حق ندارد ، کارگری را بزور یا بدون مزد بکار گمارد.

 

‫‫ کورش بزرگ ، اجازه داد مردم پرستشگاه های خود را تعمیر کنند

 

 و به روش و با مراسم خود خدا را به پرستند.‫

 ..

 

سوز

 ‫آزادی        17.03.2008  -  01:25  

/ 0 نظر / 4 بازدید