خلیج پارس

خلیج پارس

..

این خلیج ِ پارس ، گشت از نام پارسی ها به نام

از هزاران سال ، پارسی داشت ، آنجا مقام

هست به تاریخ های یونان و روم ، اندر نوشت

آبراه ِ پارسه، الخلیج الفارسی ، تازی ، نوشت

.

کشوری نو پا که سال ِ آن کنون پنجاه نیست

ساکن ِ صحرای ِ شن ها ، آرزوی ِ تازه چیست؟

موش کوری ، با دُم شیری عداوت می کند

وهم ِ هم نامی ، رقابت ، با پدر جدّ می کند

.

رو ملخ هایت بخور ، دنبال ِ سوسمارت بُدو

در حرم اندر میان بانوان ، آقا بشو

در حَرَم خانه بُرو ، زن های مو ، مشگی بولوند

راحت ِ خود برگز ین ، نی پارسیان را حرف تُند

..

سوز

14 آذر 1389 – 05.12.2010

/ 0 نظر / 26 بازدید