مسیح و درستکاری بر صلیب

مسیح و درستکاری بر صلیب
..
راستی و درستی به صلیب کشیده شد، بنام مسیح
.
مسیح به عنوان شخص، به صلیب کشیده نشد بلکه نشان و نماینده و نماد ِ راستی و درستی بود
که به صلیب کشیده شد.
عیسی مسیح، یک مذهبی و یک یهودی بود که به صداقت و رفتار ِ درست ِ مردمان توصیه می کرد.
او بساط ِ دست فروشان را که حیاط ِ معبد و پرستشگاه را به بازار تبدیل کرده بودند، بهم ریخت.
او گفت ای نادانان این جا محل ِ پرستش خداوند است نه محل خرید و فروش و کسب و کار.
کاری که بزرگان و خاخام ها یعنی ملا های یهودی و رؤسای مذهبی شان توجه نداشتند.
ریش سفیدان و معتمدان ِ یهودی که اعتباری بین مردم داشتند، اندیشه ها و مقام مسیح را
بالاتر و برتر از خود می دیدند. ملا های یهودی که از دسترنج ِ مردم ِ ساده روزگار را به خوشی و
رفاه می گذراندند، وجود مسیح را برای موقعیت خودشان خطرناک دیدند و با هم مشورت کردند
و باعث شدند مسیح به صلیب کشیده شود تا آنها از این خطر رهائی یابند.
عیسی مسیح بدان جهت کشته شد که منافع و در آمد ملایان یهودی را به خطر انداخته بود.
ملایان یهودی که بنام خدا و بنام  ِ رابط خدا، در گوشه ای راحت نشسته بودند و مردم ِ زحمت
کش کار می کردند و از در آمد ِ خود به این ملایان پول و هدیه می دادند، وجود عیسی مسیح
و گفتار های عیسی مسیح را، با مفت خوری خود و سواری بر دوش ِ مردمی ساده دل را برای
خود مشکل می دیدند.
ملایان یهودی نه برای خدا، بلکه برای خودشان، ولی بنام خدا، مردم را تحریک کردند و بر علیه
عیسی مسیح شوراندند تا عیسی را بر صلیب کشیدند و خود باز هم در عبادتگاه ها و در اصل
در آسایشگاه ها نشستند و برای همدیگر قصه تعریف کردند و برای مردم از خدا صحبت کردند.
و آنطور که می گویند، در روز جمعه ای او به صلیب کشیده شد و روحش دوشنبه مراجعت کرد.
..
سوز
21 آبان 1391 – 11.11.2012

/ 0 نظر / 31 بازدید