# امید

امید ‎

   امید  .. کمان ، ابروی شوخ چشمش ، امیدم بکشت بتیر نگاهش زپهلوی دیده ، بخشم درشت ز درد جگر سوز آن پر عتا بش ، نگاه بلرزید  قلبم ، همی دست و زانو و پشت مرا پرتو مهر و رویت ز صحرا بداشت زکار و زکشت و تلاشم همی دور داشت  بسان غلامان بی مزد ، بدون مواجب کنیزبدربانی خاک کوویت ،  مرا پیشه داشت مرا جام چشمت بدادم شراب ووجودم سروربه پیش رقیبان ، برفتم به باد و تمامی غرور کنون بی توان بی امید ، خسته از دیدن بامدادنخواهم که امید وصل و کنارت سپارم به دور   بسعی وتلاش تمام چاره جو میروم روز وشبباندرز خواهم چه سان پای دارم این سوز و تبچو پندار وگفتار وکردار من ، با همه   نیک بود نشاید سزا از جهان جز سرور و نشاط  و طرب .. سوز  امید  06.05.2008  -  21:30 
/ 0 نظر / 68 بازدید