‫‫شباب ‫

شباب

..‫

‫‫مستی ز پی شراب کردی

رقصی به دف و رُباب کردی

سستی ز پس شباب کردی

حالی  ست ، چه عتاب کردی

‫..

سوز

05:45 03.09.2008

/ 0 نظر / 2 بازدید