‫نوروز

    

    ‫نوروز

    ..

‫به نوروزم صد ا دادند -- فریدون ، جم ندا دادند

‫هزاران جشن نوروزی -- بهاران را بها دادند

‫هزاران سال ایران را -- نووی بودن روا دادند

بهار‫ وسال چو شد  آغاز -- ز سنبل عطر ها دادند

‫زخشک زندان شاخک ها -- شکوفه ها رها دادند

گذر را فرش گلبرگ ها -- شکوفه تن ، صفا دادند

‫زشاخ سیب خشکیده -- شکوفه سیب بما دادند

‫شکوفه صورتی رنگش -- ز آلو ها نما دادند

‫بهار و جشن نوروزی -- مر انسان را عطا دادند

..

سوز

      06.04.2008 – 20:45

     ‫ ۰۶.۰۴.۲۰۰۸ −− ۲۰و۴۵

/ 0 نظر / 2 بازدید